:Nakladanie s odpadom

  • preprava a zabezpečenie zhodnotenia odpadov
  • sprostredkovateľsko - obchodná činnosť
  • poradenská a obchodná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi

Hlavnou aktivitou v tomto segmente je preprava a zabezpečenie zhodnocovania odpadov v súlade s najnovšími legislatívnymi požiadavkami. V zmysle platného povolenia príslušného Krajského úradu Životného prostredia, spoločnosť INNOWISE, s.r.o., je  oprávnená nakladať s nasledovnými odpadmi v zmysle Povolenia

:IT služby

Spoločnosť ponúka vysoko individuálne riešenia v oblasti informačných technológií. Neustála potreba reagovať na dynamicky rozvíjajúci sa trh spôsobila, že k projektom pristupuje jedinečným spôsobom - každý projekt je vo svojej podstate novým začiatkom a tomuto je zároveň podriadená filozofia prístupu k zákazníkom. 

:Konzultačno-obchodná činnosť

INNOWISE, s.r.o. ponúka aj v rámci konzultačno-obchodnej činnosti riešenia na najvyššej úrovni. Akvizičné ciele korešpondujú orientáciu spoločnosti na stredoeurópsky hospodársky priestor. V tejto oblasti sa jedná najmä o tieto činnosti:

  • akvizičná a obchodná činnosť
  • poradenská činnosť v rámci rôznych grantových schém vrátane eurofondov
  • implementácia projektov a projektový manažment

:Výskum a vývoj

Cieľom je hľadanie a prepájanie nových poznatkov z vedeckej oblasti do komerčného  prostredia. INNOWISE, s.r.o. spolupracuje s tímom medzinárodne uznávaných autorít, pôsobiacich v špičkových slovenských resp. európskych vedeckých centrách. Za účelom implementácie výstupov výskumnej činnosti, sa tím spolupracujúcich odborníkov zameriava aj na otázky súvisiace s duševným vlastníctvom - a to predovšetkým na patenty a ochranné známky.

:Povolenia a certifikáty

Potvrdenie o registrácii podľa §15 ods. 1.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pre právnickú osobu, t.j.

  • vykonať zber alebo prepravu odpadov na zneškodnenie alebo zhodnotenie
  • zariadiť, obstarať alebo vykonať pre tretiu osobu alebo na jej účet zneškodnenie odpadov alebo zhodnotenie odpadov.

 

:Kontakt


INNOWISE, s.r.o.
Tomášikova 3/A
821 01 Bratislava

IČO: 48220582
IČ DPH: SK2120126184

tel.: +421 2 390 667 16

INNOWISE RDC, s.r.o.
Tomášikova 3/A
821 01 Bratislava

IČO: 36614866
DIČ: 2022213017

email: info@innowise.sk

 

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4500 7761